Veileder for DKS i Vestfold

Kommunekontaktens rolle og oppgaver

Alle kommunene i Vestfold har en politisk vedtatt plan for arbeidet med Den kulturelle skolesekken, og det er inngått fire-årige  samarbeidsavtaler med fylkeskommunen.

Kommunene i Vestfold har utviklet planer etter Vestfoldmodellen.
Modellen er en systematisk plan for kunst- og kulturformidling til grunnskoleelevene. Planen inneholder to hoveddeler. Del en sørger for at elevene opplever profesjonell kunst: musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur og film. Den andre delen handler om lokalkunnskap, lokalhistorie og identitet i forhold til bosted. Dette danner grunnlaget for videreutviklingen av ordningen og sikrer at alle elever får møte alle kunst- og kulturuttrykk i løpet av sin 10-årige grunnskoletid. I tillegg får elevene fellesopplevelser hvert år i form av scenekunst og konserter.

Elevene får scenekunst og konserter hvert skoleår.


1.trinn Tema: Billedkunst  Lokalhistorie: Første møte med biblioteket
2.trinn Tema: Musikk Lokalhistorie:Første møte med museet
3.trinn Tema: Skulptur Lokalhistorie: SkulpTUR
4.trinn Tema: Teater Lokalhistorie: Før og nå
5.trinn Tema: Dans  Lokalhistorie: Seilskutetid
6.trinn Tema: Form og design Lokalhistorie: Vikingtid
7.trinn Tema: Litteratur  Lokalhistorie: Hvalfangst
8.trinn Tema: Arkitektur Lokalhistorie: Haugar kunstmuseum
9.trinn Tema: Musikk Lokalhistorie: Gaia
10.trinn Tema: Film og media Lokalhistorie: Lokale filmskapere

Eksemplet over viser en temaoversikt og er fra Sandefjord kommune. Temaer og innhold varierer fra kommune til kommune, mens noen tiltak er felles for hele fylket.

Kommunekontaktens rolle og oppgaver

Kommunen har en hovedkoordinator for arbeidet med DKS, som kalles kommunekontakt. Det bør oppnevnes en stedfortreder for kommunekontakten, som kan delta i kommunekontaktens fravær. På denne måten sikrer kommunen sin medbestemmelse i utviklingen av Dks Vestfold.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom kultur- og skoleavdelingene i kommunen. For å sikre medvirkning fra skole -- både elever, lærere, skoleledelse og foresatte, er det kommunekontaktens ansvar å etablerere gode nettverk, møteplasser og rutiner.

Kommunekontaktens ansvar er å administrere, formidle, utvikle og kvalitetssikre DKS-programmet i egen kommune. En prioritert oppgave for kommunekontakten er å skape gode nettverk og møteplasser i kommunen både for formidlere, skoleadministrasjonen, kulturkontakter og lærere.
Eksempler på medvirkning kan være; Styringsgruppe med representanter fra kultur- og skolesektor, regelmessige kulturkontaktmøter, programråd, etablere og utvikle kulturvertordning, rutiner for evaluering av produksjoner. Hvordan dette organiseres, er opp til den enkelte kommune.

Kommunekontakten må ha avsatt tilstrekkelig ressurs til å ivareta kommunens ansvar og forpliktelser i forhold til avtalen. Tilgang til regnskapssystemer som gjør det mulig å følge opp økonomien, forenkler og sikrer arbeidet til kommunekontakten. Kommunekontakten bør inneha kulturkompetanse og kjenne godt til statlige og fylkeskommunale føringer for arbeidet.  Det er viktig at kommunekontakten er ute på skolene og overværer Dks- produksjoner i egen kommune.


Viktige oppgaver for kommunekontakten er å:
• sikre at Dks er godt forankret i politisk og administrativ ledelse i kommunen.
• arbeide for å få til gode nettverk og møteplasser i egen kommune både for formidlere, skoleadministrasjonen, kulturkontakter og lærere.

• samarbeide aktivt med fylkeskommunen og delta på fylkeskommunens årlige to nettverksmøter.
• delta på det årlige Markedet for Scenekunst og Marked for Musikk.
• legge årlige planer.
• legge kommunens Dks program på Kultursystemer(Ksys).
• oppdatere seg på og bruke Ksys til informasjon og rapportering.
• kjenne godt til og holde seg orientert om produsenter lokalt og regionalt.
• sikre at et mangfold av institusjoner og miljøer på kulturfeltet får anledning til å produsere for Dks.
• arrangere egne produksjoner og produksjoner i samarbeid med fylkeskommunen.
• gjennomføre og utvikle evalueringsrutiner av produksjoner.
• påse at det velges en kulturkontakt på hver skole og at kulturkontaktordningen fungerer tilfredsstillende.
• gjennomføre nettverksmøter med kulturkontaktene minst to ganger i løpet av året.
• legge til rette for at kulturkontaktene deltar på kommunale og regionale samlinger som; Markedet for Scenekunst(MfS) og Marked for Musikk(MfM)
• oppfordre skoleledelsen til å møte på Fagsamtalene som arrangeres under MfS og MfM.
• Samarbeide med kulturkontaktene for å høyne kulturkontaktenes status: for gode arbeidsavtaler, kompensasjonsordninger og kompetansetiltak.

• legge til rette for årlige kulturvertkurs for barneskolen.
• aktivt oppfordre ungdomsskolen til årlig deltagelse på fylkeskommunens kulturvertkurs for ungdomsskolene. Kommunekontakten bør også delta på dette kurset.